S t a t u t F u n d a c j i

„SKARBY”
§ 1 Postanowienia Ogólne

Fundacja o nazwie „SKARBY” zwana dalej „ Fundacją „ została ustanowiona przez
Małgorzatę Cisak, Annę Bolonek, Aleksandrę Skowronek-zwane dalej „Fundatorami”,
aktem notarialnym sporządzonym przez zastępcę notarialnego Joanną Krysińską, zastępującą Ewę Sługocką, Notariusza w Łodzi, w jej Kancelarii Notarialnej w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej numer 121
w dniu 03.12.2021

§ 2 Podstawy działania

 1. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego w
  szczególności Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o Fundacjach (Dz.U.1984 nr 21 poz. 97)
  oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja ma osobowość prawną.
 3. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. rodziny i polityki społecznej

§ 3 Miejsce i czas działania

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Obszarem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Dla
  właściwego realizowania swoich celów Fundacja może prowadzić działalność
  również poza granicami kraju z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 3. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§ 4 Misja i cele działania

Misją naszej fundacji jest wsparcie młodych dziewczyn w ich rozwoju. Każda z nich
jest wyjątkowa, niepowtarzalna i piękna i choć może dzisiaj jeszcze o tym nie wie, to
tak właśnie jest, a naszym celem jest pomoc w odkryciu ich naturalnego piękna
i potencjału, ich skarbów. Pragniemy inspirować i motywować do zmian, stworzyć
bezpieczną atmosferę, w której będą mogły być sobą, bez oceniania i krytykowania.

Wierzymy, że poznanie siebie, akceptacja, daje szansę na lepsze jutro i przyszłość
o jakiej marzą.
Nasze cele to:

 1. Promowanie, stymulowanie i wspieranie zdrowia i rozwoju dzieci, młodzieży
  i dorosłych w Polsce i zagranicą,
 2. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa z zakresu postaw prozdrowotnych
  i prorozwojowych,
 3. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, wsparcie systemu
  pieczy zastępczej.
 4. Rozwijanie świadomego społeczeństwa,
 5. Nauka, edukacja, oświata, wychowanie,
 6. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 7. Terapie indywidualne, grupowe, służące wspomaganiu harmonijnego rozwoju
  wielowymiarowego,
 8. Promocja i organizacja wolontariatu,
 9. Promocja zdrowego trybu życia, kultury fizycznej i zdrowia psychicznego,
 10. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 11. Promowanie i wspieranie działań innych organizacji pozarządowych,
 12. Organizacja czasu wolnego,
 13. Zwiększanie równouprawnienia kobiet i mężczyzn,
 14. Wzmocnienie roli kobiet we współczesnym świecie