Polityka równości szans i niedyskryminacji Fundacji Skarby

 1. Jednym z priorytetów Fundacji Skarby jest prowadzenie działalności zgodnie z zasadą
  równości szans i niedyskryminacji oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
 2. Działania Fundacji Skarby zmierzają do zapewnienia równości szans i
  niedyskryminacji oraz równości płci poprzez:
  a) przestrzeganie powyższych zasad w procesie realizacji projektów;
  b) prowadzenie rekrutacji do poszczególnych projektów realizowanych w ramach
  programów operacyjnych, na zasadach równych i jawnych dla wszystkich
  przyszłych uczestników i uczestniczek;
  c) niedyskryminującą i niestereotypową formę i treść ogłoszeń oraz
  wykorzystywanie zróżnicowanych kanałów przekazu w materiałach informacyjno
  – promocyjnych na temat realizowanych projektów;
  d) dostosowanie sal szkoleniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych w
  szczególności do osób z niepełnosprawnością ruchową;
  e) zróżnicowanie zatrudnienia pracowników Fundacji Skarby ze względu na płeć (w
  procesie zatrudnienia brane są pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje,
  doświadczenie i wiedza nie zaś płeć, poglądy, sprawność fizyczna czy wyznanie
  itp.);
  f) organizację pracy pozwalającej na godzenie życia zawodowego i rodzinnego np.
  poprzez stosowanie elastycznych form zatrudnienia;
  g) prowadzenie szkoleń skierowanych do pracowników Fundacji Skarby z zakresu
  zasady równości szans i niedyskryminacji.
 3. Za realizację polityki odpowiedzialny będzie Zarząd Fundacji lub wyznaczony na mocy
  uchwały Zarządu pełnomocnik.
 4. W razie nieprzestrzegania zasad należy zgłaszać ten fakt na adres e-mail:
  kontakt@fundacjaskarby.pl z opisaniem dnia i stanu faktycznego.

Sporządzono dnia 6.03.2024