Warunki interakcji trener-zawodniczka-zespół


W każdej dyscyplinie sportowej znaczącą rolę odgrywa trener. Jest on osobą, która spaja zespół,
prowadzi do zwycięstw, motywuje do wzmożonej pracy na treningach. Jednak oprócz wyniku
sportowego, powinien skupiać swoją uwagę także na rozwoju osobistym swoich zawodniczek.
Bowiem wychowanie, tak ważne dla rozwoju człowieka, jest wpisane w proces szkolenia
sportowego. Co więcej, kobiety odnajdują w sporcie trochę inne wartości niż zawodnicy płci
przeciwnej – oprócz sukcesów stricte sportowych koncentrują się także na emocjach, uczuciach
oraz interakcjach na linii trener-zawodniczka-zespół.
,,Potrzebę partnerstwa w układzie wychowawczym trener-zawodnik potwierdzają poglądy na
temat czynników warunkujących autorytet trenera, które świadczą, że zawodnicy dojrzeli do
roli jego partnerów w procesie treningu. Zawodnicy wymieniają tu kolejno: dużą wiedzę
fachową, umiejętność nauczania swojej dyscypliny, poczucie sprawiedliwości, koleżeński
stosunek do zawodników, konsekwentne stawianie i egzekwowanie wymagań, natomiast
czynniki warunkujące skuteczność pracy trenera są według nich inne – atmosfera w zespole,
stosunki trener-zawodnik, styl kierowania zespołem.
Przeprowadzone badania (Z. Żukowska) wykazały, iż tylko 30% zawodników może rozmawiać o
wszystkim ze swoim trenerem, trener nie interesuje się zupełnie życiem osobistym zawodnika
(53% wypowiedzi), trener nie spełnia funkcji wychowawcy (52% wypowiedzi), 58%
zawodników wypowiedziało się za demokratycznym stylem kierowania, a tylko 10% za
autokratycznym.
Rzeczywistość wychowawczą w badanych zespołach definiować można również badając źródła
niepowodzeń w pracy trenera, na które wskazują zawodnicy: brak dobrej atmosfery (38%), brak
przygotowania fachowego (24%), ujemne cechy charakteru trenera (15%), brak podejścia
pedagogicznego (10%). Źródła sukcesów trenera wskazywane przez zawodników potwierdzają
tezę o czynnikach osobowościowo-pedagogicznych warunkujących powodzenie: czynniki
pedagogiczne (35%), charakter trenera (34%), kwalifikacje trenera (28%).
(…) W pracy z kobietami w sporcie od tych udanych interakcji w największym stopniu zależy
sukces. W tym świetle możemy mówić o wybranych czynnikach warunkujących te interakcje:

 1. Poznanie osobowości każdej zawodniczki.
  Poznanie to może mieć miejsce w różnych sytuacjach: na treningu, poza treningiem, podczas
  zawodów, w kontakcie z koleżankami i przeciwniczkami, z sędzią i organizatorami, podczas
  wyjazdu na zawody itp. Ale to poznanie powinno stanowić jeden z istotnych elementów procesu
  szkoleniowego. W jego efekcie trener może różnicować metody oddziaływania na zawodniczkę,
  inaczej kierować rozwojem jej kariery sportowej, różnicować zadania treningowe,
  wkomponowywać kształcenie i przyszłość zawodniczki w to, co robi w sporcie, z
  perspektywicznym myśleniem o jej losie po zakończeniu kariery. Poznać zawodniczkę, to znaczy
  poznać uwarunkowania psycho-fizyczne jej kariery, ale również bogactwo (ubóstwo) jej sfery
  duchowej, system preferowanych wartości, jej postawy wobec różnych przejawów życia w
  sporcie i poza sportem. Poznawszy zawodniczkę, jej wrażliwość (bądź brak wrażliwości) łatwiej
  można dobrać odpowiednie środki w sytuacji sukcesu lub przegranej. Poznanie zawodniczki
  ułatwia trenerowi znalezienie dla niej właściwego miejsca w zespole.
 2. Poznanie struktury nieformalnej zespołu pomaga w weryfikacji orientacji w tym
  zakresie trenera.
  Poznanie osób znaczących w zespole wskazuje na to, na kim może trener się oprzeć budując
  klimat grupy, kto może mu w tym pomóc, a kogo należałoby izolować – chociażby w zakresie
  dominacji. Ogromne znaczenie w pracy z kobietami w sporcie ma znajomość osób izolowanych
  lub izolujących się. Mogą być tego różne przyczyny, należy je zbadać i starać się likwidować ich źródła. Mogą to być potencjalne kandydatki do sukcesu w sporcie, a brak akceptacji przez grupę lub grupy przez zawodniczkę stanie na drodze do pełnej samorealizacji. Poznanie struktury nieformalnej może pomóc trenerowi w procesie adaptacji nowych zawodniczek w zespole i kontrolowanym przebiegu ich akceptacji przez zespół.
 1. Styl kierowania zespołem kobiet w sporcie wymaga od trenera uwzględnienia
  określonych kryteriów doboru.
  Dlatego elastyczność w tym względzie traktowana jest w kategoriach kunsztu pedagogicznego
  trenera. Gorzej, jeśli trener niemalże genetycznie i osobowościowo jest skazany na styl
  autokratyczny czy rygorystyczny, którego na codzień wiele kobiet nie akceptuje w sporcie. To
  właśnie kobiety – w przeciwieństwie do mężczyzn – na pierwszym miejscu wśród czynników
  warunkujących autorytet trenera stawiają ,,stosunek do zawodniczki”. Dopiero na drugim
  miejscu to, co jest u mężczyzn na pierwszym – wiedzę i umiejętności trenera, jego
  przygotowanie metodyczne do pracy. Nie oczekują one nadmiernego liberalizmu, pobłażania, ale
  kultury bycia i szacunku z równoczesną konsekwencją wymagań i sprawiedliwą oceną postawy
  wobec zadań treningowych i startów. Wrażliwość kobiet sprawia, że niezwykle cenią sobie
  kulturę bycia trenera na co dzień, jego rolę w integracji zespołu, jego takt w rozwiązywaniu
  sytuacji konfliktowych, a nawet jego zwykłą, ludzką życzliwość dla problemów i sytuacji kobiety
  uprawiającej sport. Na chamstwo w tych interakcjach nie ma zgody kobiet.
 2. Szansa na autokreację i socjalizację w sporcie.
  Autokreacja, czyli po prostu samorealizacja jest silnie rozbudowaną potrzebą kobiet
  uprawiających sport. Kobieta – nieco inaczej jak mężczyzna – samorealizuje się w sporcie w
  sposób aktywny. Procent kobiet uprawiających sport wyczynowo jest dużo mniejszy od
  mężczyzn, mężczyźni mają dużo czasu na samorealizowanie się w swych biernych
  zainteresowaniach (na co kobietom niewiele starcza czasu), dlatego uprawiając aktywnie sport
  chcą się samorealizować, często z całą determinacją swego wyboru. Zjawisko socjalizacji jest co
  najmniej dwukrotnie wyższe w odniesieniu do kobiet niż mężczyzn uprawiających sport. Wiąże
  się to z potrzebami ich osobowości, które są aktywniejsze wtedy, gdy są akceptowane, a
  przestają być aktywne, gdy nie akceptują tych, z którymi współpracują, po prostu maleje
  motywacja.
 3. Wzajemny szacunek dla swej wiedzy i kompetencji.
  Z szacunku tego wypływa zaufanie i odpowiedzialność każdej ze stron (trener, zawodniczka,
  zespół) za wspólną pracę i jej efekt. To może niezwykle motywować wszystkie trzy strony, pod
  warunkiem, że będą to doceniały i chciały permanentnie się dokształcać, korzystając z wiedzy i
  doświadczeń wzajemnych, studiując, śledząc nowości i wnosząc kolejne doświadczenia z
  zawodów, które po dyskusji motywują do doskonalenia treningowego.
 4. Akceptacja do uprawiania sportu przez kobiety w ich środowisku (rodzinnym, szkolnym,
  koleżeńskim pracy)
  Brak tej akceptacji demotywuje do aktywności sportowej kobiety, czynią to nieco ,,w ukryciu”
  przez co tracą tak ważną szansę na samorealizację.
 5. Zewnętrzne czynniki takie jak: stosunki trenera z klubem i związkiem sportowym,
  rzetelność i odpowiedzialność sędziów i organizatorów sportowych oraz funkcje mass
  mediów.
  Skutki niekontrolowanych działań tych środowisk bardziej niż w pracy z mężczyznami w sporcie
  zagrażają interakcjom w sporcie kobiet.
 6. Zbliżony system wartości, preferencje w sporcie i w życiu przypisywane dokonywanym
  wyborom moralnym, a reprezentowane przed konkretny zespół kobiet.
  Rozbieżność w zakresie wartości, rożny stosunek do pracy w ogóle, a w tym zajęć treningowych
  i zawodów może sprawiać trudności w integracji takiego zespołu każdemu trenerowi. Nie może

to nie odbić się na skutecznych interakcjach w pracy trenera z każdym zawodnikiem i całym
zespołem.”

Bibliografia:
Warunki interakcji trener-zawodniczka-zespół Anna Dąbrowska, Zofia Żukowska ,,Sport w życiu kobiety”
redakcja naukowa Zofia Żukowska, Polskie Stowarzyszenie Sportu Kobiet, Warszawa 1995, s. 88-93.